fbpx

Hier lees je de Algemene Voorwaarden m.b.t. Workshops & ReTREATS, de voorwaarden ten aanzien van het volgen van de wekelijkse lessen, alsmede die voor persoonlijke begeleiding.

 

Algemene Voorwaarden Workshops, Trainingen, Series & Retreats

 

BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

1. Door inschrijving voor de workshop en/of retreat verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.

2. Bij inschrijving wordt het hele bedrag van de workshop voldaan. In sommige gevallen is het mogelijk dit bedrag te betalen in 3 termijnen. Betreft het een reTREAT, dan wordt op dit moment een aanbetaling gedaan. Hiermee is de reservering gemaakt. Bij boekingen minder dan 30 dagen voor aanvang dient het hele bedrag per omgaande betaald te worden en voor aanvang van de workshop/reTREAT te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling heeft Jade Plaats het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting.

3. Inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige inschrijfgeld of de eerste termijn of, in het geval van de reTREAT, de eerste aanbetaling. 

4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.

5. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

6. Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
– Tot twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
– Tot een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
– Tot twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
– Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.

7. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte workshop, training, serie of reTREAT bij te wonen, is in de plaatsstelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk
1 dag voor aanvang per mail aan Jade Plaats zijn doorgegeven.

8. Jade Plaats heeft het recht een workshop, training, lesserie of reTREAT te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van docent of overmacht. In geval van annulering door Jade Plaats heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

9. Jade Plaats heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of reTREAT.

AANSPRAKELIJKHEID

1. Jade Plaats zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retraites.

2. Deelname aan een workshop, training of retraite is geheel op eigen risico. Jade Plaats is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Jade Plaats. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS

1. De yoga- activiteiten en het lichaamswerk zoals Jade Plaats dat aanbiedt zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

2. Meld voorafgaande aan de yogales of training altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Waar mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.

3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

HUISREGELS

1. Onze locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de cursus of retraite niet toegestaan.

2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Jade Plaats is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

3. Jade Plaats heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de cursus of retraite een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Jade Plaats niet opvolgen, kunnen uit de cursus of retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.

5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van jade Plaats.

 

 

Algemene Voorwaarden wekelijkse lessen

    

ABONNEMENTS-VOORWAARDEN

A. Je kunt kiezen uit 3 abonnementen: losse lessen, 7-strippenkaart met MP3 en e-book (startpakket) en een doorlopend abonnement in de vorm van een 10-strippenkaart met automatische verlenging.

A.1. Door aanschaf van een leskaart c.q. inschrijving voor abonnement, verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.

A.2. Losse lessen kosten €15,00 per keer. Deze lessen worden verkocht in een leskaart van 6 lessen en de kaart is een jaar geldig. Dit abonnement is alleen beschikbaar voor ervaren cursisten. 

A.3. Bij inschrijving en steeds per nieuwe 10-strippenkaart wordt het hele bedrag c.q. een termijn van de leskaart voldaan. Bij niet tijdige betaling heeft Jade Plaats het recht de plek in de les te laten vervallen ten behoeve van een andere cursist. Dit ontslaat de cursist echter niet van zijn betalingsverplichting.

A.4. Inschrijving voor de les is pas definitief na betaling van de factuur. 

A.5. Deelname aan het lesprogramma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van (delen van) het te volgen programma.

A.6. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het lesgeld en geeft ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

A.7. Afgenomen leskaarten worden niet gerestitueerd.

A.8. Een leskaart of -abonnement is strikt persoonlijk en kan daarom niet overgedragen worden aan een derde zonder mijn uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

A.9. Een 7-strippenkaart is 9 weken geldig en loopt af na afloop van de geldigheidsperiode.

A.10. Een 10-strippenkaart is een abonnement en is derhalve doorlopend: na afloop van de op de factuur en strippenkaart vermeldde geldigheidsperiode of eerder, namelijk na het afnemen van 10 lessen, gaat automatisch een nieuwe kaart in (in beide gevallen een 10-strippenkaart). Je hoeft hiervoor niets te doen, je ontvangt van mij je factuur voor je nieuwe strippenkaart. 

A.11. Wanneer je besluit (tijdelijk) te stoppen met de lessen, geef dit dan ten minste 2 weken voor de  einddatum van je strippenkaart per mail door.

Opzeggen, afmelden en ziekte van de docent

B. De lesdata 2020/2021 worden vermeld op de website.

C. Bij langdurige ziekte graag een melding per email, zodat ik je abonnement kan pauzeren. Je voorkomt hiermee het verlopen van je strippenkaart en dus het vervallen van lessen.

D. Wanneer een les onverhoopt niet kan doorgaan wegens ziekte of afwezigheid van mij en er is geen vervangend docent, wordt je kaart een overeenkomstig aantal lessen verlengd.

MEDISCHE DISCLAIMERS

A. De Qigong- en -lichaamswerkactiviteiten zoals ik die aanbied met Jade Plaats zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

B. Meld voorafgaande aan een les altijd als je een klacht hebt die mogelijk invloed heeft op je mogelijkheden tijdens de les. Wanneer mogelijk kan ik het programma hierop aanpassen of jou extra correctie c.q. persoonsgerichte oefeningen geven.
Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor jouw deelname en kennis van jouw klacht hevelt deze verantwoordelijkheid uitdrukkelijk niet naar mij over. 

C. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

HUISREGELS

A. Al de locaties van Jade Plaats zijn rookvrij. Roken, drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik tijdens de les zijn niet toegestaan.

B. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Jade Plaats is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

C. Jade Plaats heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de les een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de lokatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

D. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Jade Plaats niet opvolgen, kunnen uit de les, training of retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.

E. Het maken van foto/video/film- of geluidsopnames is gedurende de les is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Jade Plaats. Ook zal Jade Plaats slechts foto/video/filmopnames waar jij op staat delen na jouw toestemming.

 

Algemene Voorwaarden persoonlijke begeleiding

BEPALINGEN BETREFFENDE DE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

De cliënt verplicht zich relevante informatie aan mij coach te verstrekken.

De cliënt verplicht zich mij als coach te informeren over eventueel medicijngebruik en/of diagnoses door eerdere/andere behandelaars.

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Als coach verplicht ik me op verzoek van de cliënt informatie betreffende de behandeling te verstrekken, in alle fasen van de behandeling.

Als coach zorg ik voor de privacy van jou als cliënt en voor geheimhouding ten aanzien van door de jou als cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens, alsmede alles wat tijdens de coaching aan de orde komt. (m.u.v. de gegevens waaromtrent jij als cliënt hebt verklaard dat je  geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden of overleg met derden).

Het traject wordt volkomen gedragen door consent van de cliënt en als coach zal ik geen bepaalde (be-)handelingen verrichten zonder jouw goedkeuring.

De cliënt is op de hoogte gesteld van de voor de begeleiding gevraagde tarieven.

Betalingswijze van het traject is per factuur en in één keer, tenzij anders is overeengekomen.

De cliënt is op de hoogte van de door de CAT-therapeut gebruikte behandelvorm(en) en van het door mij opgestelde behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is). 

Als coach verplicht ik me de cliënt door te verwijzen naar een collega (CAT-)therapeut of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening.

Beëindiging van de behandeling te allen tijde met wederzijds goedvinden kan plaatsvinden.

Beëindiging van de behandeling eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijst stelt of nodig acht.

Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van mij als coach in; de cliënt dit doet voor eigen risico en is bereid een verklaring te tekenen waarop cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van mij beëindigt.

De behandeling kan door Jade Plaats eenzijdig worden beëindigd wanneer redelijkerwijs niet van mij kan worden verwacht dat ik de behandeling voortzet.

De cliënt is op de hoogte van de klachtenprocedure en kan zich voor klachten wenden tot de door de CAT-therapeut gevoerde geschilleninstantie (GAT).

De cliënt is op de hoogte van het feit dat ik een cliëntdossier bijhoud

De de coach behandelt dit cliëntendossier overeenkomstig met de AVG en met de eisen die gesteld worden door het CAT-bestuur.

De cliënt kan een kopie vragen van dit cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is.

De cliënt kan vernietiging van het cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is eisen en de als CAT-therapeut ben ik wettelijk verplicht hier aan mee te werken, tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is waarvoor de gegevens behouden moeten blijven, of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.

MEDISCHE DISCLAIMERS

A. De sessies zoals ik die aanbied met Jade Plaats zijn niet bedoeld als vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of ernstige psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

B. Meld voorafgaande aan een sessie altijd als je een klacht hebt die mogelijk invloed heeft op je mogelijkheden tijdens de sessie.
Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor jouw deelname en gezondheid en kennis van jouw klacht hevelt deze verantwoordelijkheid uitdrukkelijk niet naar mij over. 

 


Neem bij vragen over deze Algemene Voorwaarden alsjeblieft contact met me op.